Vineri, 23 APRILIE 2021

LEGEA NR.544/2001 : INFORMATII DE INTERES PUBLIC

 

În baza dispoziţiei nr. 370/2009 s-au aprobat categoriilor de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii, de Consiliul Local Cisnădie şi Primăria oraşului Cisnădie, care constituie informaţii de interes public, astfel:
 
1.     Hotărâri ale Consiliului Local Cisnădie;
2.      Dispoziţii ale Primarului oraşului Cisnădie;
3.      Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea autorităţii sau instituţiei publice;
4.      Structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, programul de functionare, programul de audienţe al autorităţii sau instituţiei publice;
5.      Numele şi prenumele persoanelor din conducerea autorităţii sau a instituţiei publice şi ale funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice;
6.      Coordonatele de contact ale autorităţii sau instituţiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de Internet;
7.     Sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil;
8.      Programele şi strategiile proprii;
9.      Rapoarte privind stadiul implementării de catre Consiliul local Cisnădie a diverselor proiecte co-finanţate din fondurile comunitare sau ale altor instituţii finanţatoare externe;
10. Acorduri de asociere ale Consiliului local la diverse organizaţii şi organisme internaţionale;
11. Protocoale de înfrăţire ale oraşului Cisnădie cu organe ale autorităţilor publice locale din diverse ţări;
12. Materiale de promovare a turismului practicat în oraşul Cisnădie;
13. Certificate de urbanism emise de către Primăria oraşului Cisnădie;
14. Autorizaţii de construire/desfiinţare emise de către Primăria oraşului Cisnădie;
15. Avize la certificate de urbanism şi autorizaţii de construire/desfiinţare;
16. Acorduri unice ce însoţesc autorizatii de construire/desfiintare;
17. P.U.G., P.U.Z., P.U.D. avizate de Consiliul local Cisnădie;
18. Studii de fezabilitate, proiecte tehnice, avize pentru finanţarea şi executarea obiectivelor de investiţii de interes local;
19. Informaţii privind modul de soluţionare a cererilor, sesizărilor, reclamaţiilor înregistrate în cadrul Primăriei oraşului Cisnădie;
20. Informaţii privind starea factorilor de mediu (aer, apa, sol) pe raza oraşului Cisnădie;
21. Rezultatele dezbaterilor publice în domeniul mediului la care participă reprezentanţii compartimentului de specialitate din cadrul Primariei oraşului Cisnădie;
22. Orice informaţii privind situaţia unui obiectiv de pe raza oraşului Cisnădie, din punct de vedere al protecţiei mediului ;
23. Orice document care nu este exceptat de la comunicare conform art 12 din Legea 544/2001 ;
24. Contractele de achiziţii publice ;
25.Contractele de privatizare încheiate după 23 decembrie 2001 ;
26.Raportul de activitate al Primarului oraşului Cisnădie, raportul de activitate al fiecărui consilier local, precum şi rapoartele de activitate ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Cisnădie.