Miercuri, 28 FEBRUARIE 2024

Acte necesare

 ACTE NECESARE

REPARTIZAREA UNEI LOCUINŢE DIN FONDUL LOCATIV DE STAT:

 

                1) cerere tip;
                2) dosar;
               3) copii după buletin de identitatea/card de identitate pentru părinţi şi certificate de naştere pentru copii;
               4) adeverinţă de venituri;
               5) adeverinţă de venituri impozabile;
               6) copie contract de închiriere al locuinţei;
               7) copie sentinţă civilă de evacuare (după caz);
               8) copie certificat medical (după caz);
               9) alte documente (pentru cei care provin din case de ocrotire socială, repatriaţi, beneficiari ai Legii nr. 42/1990, Decretul nr. 118/1990).
 
 
 
CERTIFICAT DE NOMENCLATURĂ STRADALĂ
 
 
             -copie buletin de identitate/ card de identitate;
            -copie contract locuinţă;
            -copie extras Carte Funciară.
 
 
  
ELIBERAREA CERTIFICATULUI DE NOTARE A CONSTRUCŢIILOR ÎN CARTEA FUNCIARĂ
 
 
         -         extras C.F., nr…………………………
         -         releveu (3)…………………………….
         -         timbru fiscal în valoare de ……lei.
 
 
 
CERERE ELBERARE AUTORIZAŢIE DE FUNCŢIONARE
 
 
   ♦ Certificat de înregistrare eliberat de Camera de Comerţ şi Industrie (biroul unic)
   ♦ Certificat constatator pentru punctul de lucru, autorizaţia conform Legii nr.300/2004 pentru persoane fizice sau asociaţii familiale
   ♦ Act legal de folosire a spaţiului în care se desfăşoară activităţiile  
   ♦ Autorizaţie sanitară, mediu, P.S.I. (după caz)
   ♦ Chitanţă taxa autorizare/viza
   ♦ Chitanţă taxă P.S.I.
   ♦ Autorizaţia de funcţionare în original, în cazul în care se solicită viza
 
 
 
OBŢINEREA UNEI LOCUINTE ANL:
 
 
► cerere tip ( de la Centrul de Informare pentru Cetăţeni); 
► adeverinţă de salarizare (soţ, soţie), cu venitul net 12 luni (persoane care n-au nici un venit vor prezenta declaraţie de la notariat; 
► certificat fiscal (soţ, soţie) de la Biroul Impozite şi Taxe, din care să rezulte că nu deţineţi locuinţă proprietate; 
►copii xerox, buletin, cărţi de identitate, (pentru toate persoanele), certificat de căsătorie (pentru toate familiile), certificat de naştere copii are locuiesc la adresa declarată; 
►contract de vânzare-cumpărare din care să rezulte suprafaţa locuibilă(unde locuiţi cu mutaţie definitivă sau reşedinţă de flotant); 
►persoanele care locuiesc cu chirie vor prezenta contractul de închiriere, înregistrat la organele fiscale iar în contract se va specifica chiria, în condiţiile pieţii; 
►pentru persoanele care convieţuiesc la aceeaşi adresă , cu acelaşi domiciliu se va prezenta copie xerox buletin de identitate/card de identitate- pentru persoanele majore iar pentru minori, copie xerox certificat de naştere; 
►certificat medical cu gradul de invaliditate (după caz); 
►declaraţie Notariat (soţ, soţie) din care să rezulte că nu deţine ţi nu a deţinut nicio locuinţă pe care a înstrăinat-o după 01.01.1990; 
►copii acte studii;
►adeverinţă de la asociaţia de proprietari cu nr. de persoane care plătesc întreţinerea; 
►copie Carte de Muncă (actualizată); 
 
 
 
EMITEREA CERTIFICATULUI DE URBANISM
 
 
             -         copie extras Carte Funciară (valabil 3 luni);
             -         documentaţie topografică pentru certificatul de urbanism, conform Legii nr. 453/2001.
 
 
 
EMITEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINŢARE
 
           -         copie Certificat de Urbanism;
           -         extras Carte Funciară;
           -         avizele cerute prin Certificatul de Urbanism;
           -         declaraţie pe proprie răspundere pentru terenul pe care se construieşte;
           -         Proiectul, în 2 exemplare.
 
 
 
ELIBERAREA UNEI ADEVERINŢE DIN CARE SĂ REZULTE CĂ  APARTAMENTUL FACE/NU FACE OBIECTUL LEGII NR.  10/2001
 
                                 1) copie contract vânzare-cumpărare;                                      
                                 2) copie extras Carte Funciară actual.
 
 
 
ELIBERAREA UNEI ADEVERINŢE DIN CARE SĂ REZULTE CĂ APARTAMENTUL FACE/NU FACE OBIECTUL LEGII NR. 112/1995
 
 
 
                    1) copie contract vânzare-cumpărare;                                       
                    2) copie extras Carte Funciară actual.
 
 
 
 ELIBERAREA UNEI ADEVERINŢE DIN CARE SĂ REZULTE CĂ APARTAMENTUL FACE/NU FACE  OBIECTUL LEGILOR NR. 112/1995 ŞI 10/2001
 
 
                       1) copie contract vânzare-cumpărare;                                      
                       2) copie extras Carte Funciară actual.
 
 
 
CERERE ATRIBUIRE ÎN FOLOSINŢĂ GRATUITĂ A UNUI TEREN, ÎN TEMEIUL LEGII NR.15/2003
 
 
                         1) copie certificat de naştere;
                         2) copie act de identitate;
                         3) declaraţie pe proprie răspundere că nu deţin sau nu am deţinut în proprietate o locuinţă sau teren destinat construirii unei locuinţe.